Eurosport Player vám poskytuje Dplay Entertainment Limited, společnost registrovaná podle právního řádu Anglie a Walesu pod identifikačním číslem: 09615785, se sídlem na adrese Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londýn, W4 5YB, Spojené království („Dplay“).
Tyto Podmínky používání se vztahují na vaše používání služby Eurosport Player a stanovují vaši smlouvu s námi. Tak jak jsou užity v těchto Podmínkách používání, označují pojmy „Eurosport Player“, „služba Eurosport Player“, „naše služba“, nebo „služba“ online službu, kterou poskytuje Dplay pro příjem a sledování Obsahu Eurosportu, včetně veškerých vlastností a funkcí, doporučení a hodnocení, webových stránek a uživatelských rozhraní, jakož i veškerého obsahu a softwaru spojeného se službou Eurosport Player.
Registrací ke službě Eurosport Player potvrzujete, že jste povinni dodržovat tyto Podmínky používání, včetně jakýchkoli jejich změn nebo změn služby v souladu s těmito Podmínkami používání.
Pro používání služby Eurosport Player musíte mít internetový přístup a Zařízení Eurosport Player.
1. Přístup ke službě Eurosport Player.
Přístup ke službě Eurosport Player můžete získat tak, že si předplatíte nebo zakoupíte jedno nebo více povolení k přístupu ke službě Eurosport Player („Váš vstup(y)“ nebo „Vstup(y) Eurosport“) přímo od nás. Další podrobnosti k našim aktuálním nabídkám najdete na stránce https://www.eurosportplayer.com/subscribe
Budete nám muset sdělit stávající, platný, schválený způsob platby, který můžete občas aktualizovat („Způsob platby“). Jako Způsob platby se přijímají debetní a kreditní karty.
Existují určité typy Vstupu Eurosport, které se automaticky obnovují, pokud nezabráníte automatickému obnovení Vašeho vstupu před dalším datem obnovení (podrobně k tomuto postupu viz „Zrušení“ dále v textu). Pokud se Váš vstup automaticky obnoví, bude platný po stejnou dobu jako v původním období (pokud vám nesdělíme jinak), a zmocňujete nás, abychom účtovali vaše další předplatné k tíži vašeho Způsobu platby.
Pokud ukončíte, přerušíte, nebo obnovíte jakýkoli Obsah Eurosportu, zahrnutý do Vstupu Eurosport, neprodlouží se tím doba přístupu ke sledování daného obsahu na daném Vstupu Eurosport. Jakmile uplyne příslušná doba přístupu, nebudete už mít obsah k dispozici.
Podrobné údaje ohledně jakéhokoli předplatného nebo koupě služby Eurosport Player, které jste uskutečnili přímo s námi, získáte tak, že navštívíte naši webovou stránku, kliknete na osobní ikonu, nebo se přihlásíte přes přihlašovací políčko na pravé horní straně stránky a poté kliknete na záložku „Předplatné“ na levé straně stránky „Účet“.
2. Přístup ke službě Eurosport Player prostřednictvím třetí strany.
Vstupy Eurosport si lze předplatit nebo zakoupit prostřednictvím třetí strany a budete moci získat přístup ke službě Eurosport Player prostřednictvím takové třetí strany a/nebo prostřednictvím naší webové stránky na Zařízení Eurosport Player. Cena, trvání a obsah jakéhokoli Vstupu Eurosport zakoupeného prostřednictvím třetí strany, včetně možnosti obnovení takového Vstupu Eurosport, se může lišit od ceny, trvání a obsahu (a možnosti obnovení) kteréhokoli Vstupu Eurosport, který lze zakoupit přímo od nás.
Příslušná třetí strana vám sdělí podrobné informace, jak získat přístup ke službě Eurosport Player ve chvíli, kdy si u nich Vstup Eurosport předplatíte nebo zakoupíte. Budete muset sdělit dané třetí straně stávající, platný způsob platby, který tato třetí strana přijímá, a ten vám může být umožněno občas aktualizovat (podle platebních podmínek dané třetí strany).
Určité typy Vstupu Eurosport se automaticky obnovují, pokud nezabráníte automatickému obnovení Vašeho vstupu před dalším datem prodloužení (podrobnosti k tomuto postupu viz „Zrušení“ dále v textu). Pokud se Váš vstup obnoví, zmocňujete onu třetí stranu, aby účtovala vaše další předplatné podle způsobu placení, který taková třetí strana přijímá. Podrobnosti k jakémukoli vrácení peněz, na které můžete mít nárok za těchto okolností u Vstupu Eurosport předplaceného nebo zakoupeného prostřednictvím třetí strany, vám poskytne tato třetí strana.
Pokud zastavíte, přerušíte nebo obnovíte jakýkoli Obsah Eurosport, zahrnutý do nějakého Vstupu Eurosport, neprodlouží se tím doba přístupu ke sledování daného obsahu na daném Vstupu Eurosport (pokud vám třetí strana, od které jste Váš vstup zakoupili, nesdělí něco jiného). Jakmile uplyne příslušná doba přístupu, nebudete už mít k obsahu přístup (pokud vám třetí strana, od které jste zakoupili Váš vstup, nesdělí něco jiného).
Podmínky takové třetí strany se vedle těchto Podmínek používání vztahují na vaše předplatné, nebo platbu této třetí straně. V případě jakéhokoli nesouladu mezi těmito Podmínkami používání a podmínkami dané třetí strany mají přednost podmínky dané třetí strany. Například, jakékoli podmínky uvedené v těchto Podmínkách používání, které vysvětlují, jak máte uhradit a/nebo zrušit své předplatné nebo koupi, se neuplatní, pokud kupujete Vstup Eurosport prostřednictvím třetí strany.
Obraťte se laskavě na příslušnou třetí stranu pro pomoc, pokud máte nějaké problémy s přístupem ke službě Eurosport Player prostřednictvím webové stránky dané třetí strany, přes jakoukoli aplikaci a/nebo pomocí jakýchkoli přístupových údajů, které vám daná třetí strana poskytla.
3. Přístup ke službě Eurosport Player prostřednictvím Balíčku třetí strany.
Přístup ke službě Eurosport Player můžete získat také předplacením nebo zakoupením takového přístupu prostřednictvím některého z našich obchodních partnerů, který vám nabízí balíček obsahující přístup ke službě Eurosport Player („Balíček třetí strany“). Příslušný obchodní partner vám sdělí podrobnosti, jak získat přístup ke službě Eurosport Player ve chvíli, kdy si předplatíte nebo zakoupíte Balíček třetí strany.
Budete muset sdělit danému obchodnímu partnerovi stávající, platný způsob platby, který tento obchodní partner přijímá, a ten vám může být umožněno občas aktualizovat (podle platebních podmínek daného obchodního partnera).
Balíček třetí strany se může automaticky prodlužovat, pokud nezabráníte automatickému obnovení před datem fakturace. Za těchto okolností zmocňujete takového obchodního partnera, aby účtoval vaše příští předplatné podle způsobu platby, který tento obchodní partner přijímá. Podrobnosti k jakémukoli vrácení peněz, na které můžete mít nárok za těchto okolností u Balíčku třetí strany, který jste si předplatili nebo zakoupili prostřednictvím některého z našich obchodních partnerů, vám poskytne tento obchodní partner.
Pokud ukončíte, přerušíte nebo obnovíte jakýkoli Obsah Eurosportu zahrnutý do nějakého Balíčku třetí strany, neznamená to prodloužení doby přístupu ke sledování takového Obsahu Eurosportu v rámci takového Balíčku třetí strany (pokud vám obchodní partner, od něhož jste si Balíček třetí strany zakoupili, nesdělí něco jiného). Jakmile příslušná doba přístupu uplyne, nebudete už mít přístup k Obsahu Eurosportu (pokud vám obchodní partner, od něhož jste si Balíček třetí strany zakoupili, nesdělí něco jiného).
Pokud si předplatíte nebo zakoupíte Balíček třetí strany, pak vedle těchto Podmínek používání se na váš Balíček třetí strany vztahují podmínky daného obchodního partnera. Pokud dojde k nějakému nesouladu mezi těmito Podmínkami používání a podmínkami obchodního partnera, mají přednost podmínky tohoto obchodního partnera. Pokud jde například o typ obsahu, k němuž můžete mít přístup v rámci služby Eurosport Player, cena jakéhokoli Balíčku třetí strany a doba jeho trvání, společně s vašimi právy na zrušení takového Balíčku třetí strany (a vašeho přístupu ke službě Eurosport Player) se bude řídit podmínkami obchodního partnera, včetně jakýchkoli vrácených peněz, na které můžete mít právo v důsledku jakéhokoli zrušení.
Obraťte se laskavě na příslušného obchodního partnera pro pomoc, pokud máte jakékoli problémy s přístupem ke kterékoli části svého Balíčku třetí strany (jiné než technické problémy při přístupu ke službě Eurosport Player). Způsob vašeho přístupu k obsahu služby Eurosport Player, který vám bude poskytnut v rámci nějakého Balíčku třetí strany, se bude občas také obměňovat a podrobnosti ohledně získání přístupu k takovému obsahu vám budou sděleny ve chvíli, kdy si takový Balíček třetí strany předplatíte nebo zakoupíte.
Bezplatné vyzkoušení, slevy a reklama.
1. Vaše předplatné a/nebo přístup ke službě Eurosport Player může začít bezplatným vyzkoušením, slevou nebo jinou reklamní nabídkou („Zkušební doba“). Podrobnosti ohledně přístupu k jakékoli Zkušební době (například, zda formou voucheru nebo reklamního kódu nebo jiným způsobem) získáte společně s nabídkou takové Zkušební doby. Zkušební doba trvá po dobu, která se stanoví při registraci a je určená k tomu, aby novým členům a některým bývalým členům umožnila přístup k Obsahu Eurosportu, který by byl normálně dostupný pouze po uskutečnění nákupu.
2. Souhlasíte, že se nebudete více než jednou registrovat ke stejnému typu Zkušební doby. Každý takový krok znamená porušení těchto Podmínek používání a může vést k ukončení vašeho Vstupu Eurosport. Oprávněnost Zkušební doby určuje Dplay podle svého uvážení a vyhrazujeme si právo omezit dostupnost Zkušební doby a/nebo ji zrušit a váš účet pozastavit v případě našeho rozhodnutí, že nejste způsobilý. Pokud právě usilujete o předplacení a/nebo přístup ke službě Eurosport Player prostřednictvím Zkušební doby a/nebo jste si nedávno předplatili a/nebo jste získali přístup ke službě Eurosport Player prostřednictvím Zkušební doby, nemusíte být způsobilý pro další Zkušební dobu. K rozhodnutí o způsobilosti můžeme použít informace jako je ID zařízení, způsob platby nebo e-mailovou adresu účtu, která byla používána u stávajícího nebo nedávného Vstupu Eurosport, a/nebo Zkušební dobu. Na kombinace s dalšími nabídkami se mohou vztahovat omezení.
3. Pokud vám vaše Zkušební doba umožní vyzkoušet Vstup Eurosport, budeme vám účtovat vaším Způsobem platby na konci Zkušební doby (pokud vám nesdělíme něco jiného) a částka, kterou vám budeme účtovat, bude záviset na tom typu Vstupu Eurosport, který jste měli k dispozici během své Zkušební doby, pokud Váš vstup nezrušíte ještě před koncem Zkušební doby. Pokud chcete zjistit datum, od kterého vám bude účtována cena příslušného Vstupu Eurosport a samotnou cenu, navštivte naše webové stránky, klikněte na osobní ikonu nebo se přihlaste přes přihlašovací políčko na stránce vpravo nahoře a pak klikněte na záložku „Předplatné“ v levé části stránky „Účet“.
Fakturace.
1. Informace o cenách. Podrobná informace o cenách se zobrazí na naší webové stránce. Tyto ceny zahrnují DPH, nezahrnují však případné poplatky za transakce jakékoli třetí strany.
2. Fakturace. Celkové náklady na jakýkoli Vstup Eurosport, který si zakoupíte přímo u nás, vám budeme účtovat tak, jak je to uvedeno na záložce „Předplatné“ na vaší stránce „Účet“, na kterou se dostanete kliknutím na osobní ikonu nebo přihlášením přes přihlašovací políčko v pravé části naší webové stránky. Rozpis nákladů na Váš vstup bude uveden v e-mailu, který od nás obdržíte při předplacení nebo nákupu, a tento rozpis stanoví cenu, včetně veškerých daní a/nebo dalších poplatků za transakci, které se mohou vztahovat na vaši koupi (pokud se uplatní). V některých případech se může změnit datum vaší platby, například pokud váš Způsob platby neproběhl úspěšně nebo pokud vaše uhrazené předplatné služby Eurosport Player začalo 31. dne některého měsíce a následující měsíc má pouze 30 dní. Pro zobrazení příštího data platby klikněte na záložku „Předplatné“ na vaší stránce „Účet“, na kterou se dostanete kliknutím na osobní ikonu a přihlášením přes přihlašovací políčko v pravé části naší webové stránky.
3. Způsob platby. Svůj Způsob platby můžete změnit kliknutím na odkaz „Aktualizace platebních údajů“ na záložce „Předplatné“ vaší stránky „Účet“, na kterou se dostanete kliknutím na osobní ikonu nebo přihlášením přes přihlašovací políčko v pravé části naší webové stránky. Pokud platba neproběhne úspěšně z důvodu uplynutí časového limitu, nedostatečných financí nebo jinak a vy nezměníte svůj Způsob platby ani nezrušíte svůj účet, můžeme pozastavit váš přístup ke službě Eurosport Player, dokud neobdržíme platný Způsob platby. Pokud aktualizujete svůj Způsob platby, dáváte nám svůj souhlas, abychom nadále účtovali prostřednictvím aktualizovaného Způsobu platby, a nadále odpovídáte za veškeré nevybrané částky. To může vést ke změně termínů fakturace vašich plateb. U některých Způsobů platby může emitent vašeho Způsobu platby účtovat určité poplatky, například poplatek za zahraniční transakci nebo jiné poplatky týkající se provedení vašeho Způsobu platby. Místní daňové poplatky se mohou lišit podle použitého Způsobu platby. Ohledně podrobností se obraťte na svého poskytovatele Způsobu platby.
4. Zpracování plateb. Používáme jiné firmy (včetně dalších firem ve stejné skupině jako je Dplay), zprostředkovatele nebo dodavatele („Zpracovatelé plateb“) ke zpracování transakcí prostřednictvím kreditních karet nebo jiných způsobů platby. Během procesu registrace u nás budete muset poskytnout určité informace, které našim Zpracovatelům plateb umožní inkasovat naším jménem platby, a souhlasíte s tím, aby takoví Zpracovatelé plateb inkasovali platby naším jménem. Pokud se platba nezdaří, pokusí se příslušní Zpracovatelé plateb inkasovat platbu znovu, ale pokud se jim nepodaří platbu zpracovat, nebudete moci použít/přistoupit k té části služby, k níž se nezdařená platba vztahuje. Informace, které poskytnete v rámci procesu registrace, budou uloženy na vašem účtu u nás včetně podrobností k vašemu Způsobu platby a tento Způsob platby bude účtován pokaždé, když si zakoupíte nový Vstup Eurosport, pokud nezměníte svůj Způsob platby (pro způsob provedení viz „Způsob platby“ výše). Pokud si předplatíte službu Eurosport Player prostřednictvím bezplatné zkušební nabídky, může vaše banka platbu schválit, ale my platbu nepřijmeme. Měli byste však vzít na vědomí, že by to mohlo mít dopad na váš dostupný zůstatek nebo kreditní limit.
5. Změny cen. Občas můžeme změnit podmínky našich Vstupů Eurosport a kterýchkoli dalších částí naší služby (včetně ceny za jeden nebo více našich Vstupů Eurosport a/nebo jiných druhů předplatného). Můžeme zvýšit naše ceny: pokud se zvýší náklady na poskytování naší služby (například když musíme zaplatit třetím stranám víc za jejich obsah); zavedeme nové programy, obsah a služby; změníme způsob strukturování služby; investujeme do zdokonalení zákaznické podpory; a/nebo další náklady spojené se zvýšením nároků na provozování služby.
Kromě toho poskytujeme naše služby průběžně a nemůžeme předvídat, co se může změnit do budoucna. To znamená, že můžeme zvýšit ceny z jiných důvodů, než jsou uvedeny shora.
Na jakékoli zvýšení ceny vás upozorníme nejméně 30 dnů předem a vy budete mít právo zrušit své předplatné, ještě než zvýšení ceny vstoupí v účinnost.
Zrušení.
Může být uplatňováno minimální období a vaše smlouva může být automaticky prodloužena na stejnou dobu, jako je délka trvání minimálního období. Prostudujte si naši sekci FAQ (často kladené dotazy), kterou najdete na stránce https://help.eurosport.com/hc/cs. Pokud se váš Vstup Eurosport automaticky prodlouží, můžete kdykoli zabránit jeho obnovování. Pro další podrobnosti ohledně vašich práv k tomuto postupu si prosím prostudujte naši sekci FAQ (často kladené dotazy), kterou najdete na stránce https://help.eurosport.com/hc/cs. V rozsahu stanoveném příslušnými zákony jsou platby, které jsme obdrželi, nevratné a my neposkytujeme vrácení peněz nebo kreditů za jakékoli částečné doby předplatného, nebo za nesledovaný Obsah Eurosportu. Chcete-li zabránit automatickému obnovení vašeho předplatného, klikněte na odkaz „Zrušit předplatné“ na záložce „Předplatné“ na vaší stránce „Účet“, kam se dostanete kliknutím na osobní ikonu přihlášením přes přihlašovací políčko na pravé straně naší webové stránky.
Pokud jste se zaregistrovali ke službě Eurosport Player za použití svého účtu u třetí strany a přejete si zrušit předplatné služby Eurosport Player, budete to muset udělat prostřednictvím dané třetí strany, například tak, že navštívíte svůj účet u příslušné třetí strany a vypnete automatické obnovování, nebo se odhlásíte ze služby Eurosport Player prostřednictvím této třetí strany. Fakturační údaje o vašem předplatném služby Eurosport Player vám poskytne třetí strana a lze je získat tak, že přejdete na svůj účet u příslušné třetí strany.
Služba Eurosport Player.
1. Věková omezení. Musí vám být 18 let, nebo musíte být ve věku zletilosti platném ve vaší provincii, území nebo v zemi, abyste si mohli předplatit určitý Obsah Eurosportu. Nezletilí mohou používat službu Eurosport Player pouze pod dohledem dospělého.
2. Pouze pro osobní potřebu. Služba Eurosport Player a jakýkoli obsah shlédnutý prostřednictvím služby Eurosport Player jsou určeny pouze pro vaše osobní a nekomerční užití. Během vašeho předplatného služby Eurosport Player vám udělujeme omezenou, nevýlučnou, nepřevoditelnou licenci pro přístup ke službě Eurosport Player a sledování Obsahu Eurosportu. Vyjma výše uvedené omezené licence se na vás nepřevádí žádné právo, nárok nebo podíl. Souhlasíte s tím, že nepoužijete službu Eurosport Player pro veřejné provozování.
3. Změny služby Eurosport Player. Dplay bude pravidelně provádět změny ve službě Eurosport Player, včetně knihovny obsahu, což si může vyžádat nějaká období na údržbu a opravy.
Můžeme kdykoli změnit, nahradit nebo odstranit jakoukoli službu, vlastnost nebo funkci nebo kanál nebo obsah, které poskytujeme jako součást služby.
Nemusí být pro nás proveditelné upozornit vás předem na všechny termíny údržby a oprav a/nebo změny obsahu, například když jste si zakoupili Vstup Eurosport, který vám poskytuje přístup ke službě Eurosport Player na krátkou dobu. Měli byste si ověřovat na webové stránce údaje o tom, který Obsah Eurosportu je dostupný.
Pokud budeme potřebovat provést podstatnou změnu služby, kterou jste si zaplatili, upozorníme vás na takové změny předem do 30 dnů, v souladu s těmito Podmínkami používání.
Pokud jde o jakoukoli službu, kterou jste si zaplatili a která ještě nebyla vyčerpána, pokusíme se zajistit, aby změny v naší službě nebo v cenách na vás neměly nepříznivý dopad během příslušné doby používání. Pokud jste si vybrali balíček předplatného, který se automaticky obnovuje na konci doby používání, budeme se snažit upozornit vás na jakékoli změny, které vás mohou významně postihnout během používání v budoucnu, nejméně 30 dnů před začátkem takové doby, takže můžete zrušit službu ještě před započetím této doby. Pokud nezrušíte své předplatné služby Eurosport Player poté, co jsme vás upozornili na nějaké změny dříve, než k těmto změnám dojde, a službu nadále používáte, budeme to považovat za váš souhlas s upravenou službou.
Pokud budeme muset provést podstatnou změnu vámi zaplacené služby, která na vás bude mít nepříznivý dopad během doby používání, upozorníme vás a poskytneme vám právo zrušit službu.
4. Omezení dostupnosti Obsahu. Určitý Obsah Eurosportu může být dostupný pouze omezeně („Označený obsah“). Příslušná omezení mohou zahrnovat omezení počtu Označeného obsahu pro každý účet, maximální počet zařízení, která mohou obsahovat Označený obsah, časové období, během něhož budete muset začít sledovat Označený obsah a dobu, po kterou zůstane Označený obsah přístupný.. Omezení mohou také záviset na předplatném, které jste si vybrali, a na omezeních uvalených našimi obchodními partnery. Může vám být omezen počet Zařízení Eurosport Player, která budete moci zaregistrovat a/nebo užívat najednou pro přístup ke službě Eurosport Player. Pokud se na počet Zařízení Eurosport Player vztahuje omezení, můžete být omezeni v tom, kolikrát a na jak dlouho budete moci změnit svá zaregistrovaná Zařízení Eurosport Player. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nevracíme peníze ani kredity za jakákoli přerušení způsobená jakýmikoli omezeními dostupnosti kteréhokoli Obsahu Eurosportu. Viz sekce FAQ dostupná na stránce https://help.eurosport.com/hc/cs pro další informace o přístupu ke službě Eurosport Player mimo vaši domovskou zemi.
5. Vaše používání služby Eurosport Player. Souhlasíte s tím, že budete používat službu Eurosport Player, včetně všech vlastností a funkcí s ní spojených, v souladu s příslušnými zákony, pravidly a předpisy, nebo s dalšími omezeními pro používání služby nebo jejího obsahu. Souhlasíte s tím, že nebudete ke službě Eurosport Player přistupovat a zobrazovat ji přes virtuální proxy síť a ani ji archivovat, trvale stahovat, rozmnožovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, provozovat, publikovat, licencovat, tvořit odvozená díla, nabízet k prodeji, nebo používat (vyjma výslovného oprávnění uděleného v těchto Podmínkách používání) obsah a informace obsažené nebo získané ze služby nebo prostřednictvím služby Eurosport Player. Zároveň souhlasíte, že nebudete: obcházet, odstraňovat, měnit, deaktivovat, znehodnocovat nebo mařit jakoukoli ochranu obsahu ve službě Eurosport Player; používat jakéhokoli robota, pavouka, scrapera nebo jiné automatické prostředky přístupu ke službě Eurosport Player; dekompilovat, reverzně analyzovat nebo rozebírat jakýkoli software nebo další produkty nebo procesy přístupné prostřednictvím služby Eurosport Player; vkládat jakýkoli kód nebo produkt nebo jakkoli manipulovat s obsahem služby Eurosport Player; používat jakékoli vytěžování dat, shromažďování dat nebo metodu extrakce dat; nebo přesouvat obsah do nepovolených zařízení nebo se pokoušet o přístup do služby nebo obsahu prostřednictvím jakýchkoli jiných médií nebo zařízení než jsou vaše zaregistrovaná Zařízení Eurosport Player. Dále souhlasíte s tím, že nebudete nahrávat, zveřejňovat, emailem nebo jinak posílat nebo předávat jakýkoli materiál vytvořený k tomu, aby rušil, ničil nebo omezoval funkčnost jakéhokoli počítačového software nebo hardware nebo telekomunikačního vybavení spojeného se službou Eurosport Player, včetně jakýchkoli softwarových virů nebo jakýchkoli počítačových kódů, souborů nebo programů. Pokud porušíte tyto Podmínky používání, nebo se zapojíte do ilegálního nebo podvodného používání služby, můžeme vám ukončit nebo omezit používání naší služby.
6. Vaše internetové připojení a Zařízení Eurosport Player.
Kvalita zobrazování Obsahu Eurosportu se může lišit přístroj od přístroje a může na ni mít vliv řada faktorů, například vaše poloha, dostupná šířka pásma a/nebo rychlost vašeho internetového připojení. Dostupnost závisí na schopnostech vaší internetové služby a přístrojového vybavení. Ne všechen obsah je dostupný ve všech formátech a ne všechny předplacené programy vám umožňují dostávat obsah ve všech formátech. Občas může výrobce zařízení nebo poskytovatel operačního systému zařízení provést změny, které ovlivní nebo omezí vaše používání služby Eurosport Player na daném zařízení. Pokud k tomu dojde, pokusíme se upozornit vás na tyto změny předem, ale jelikož nemáme nad těmito výrobci a poskytovateli kontrolu, nemusí to být vždy možné.
Z důvodu zabezpečení a ochrany práv našich partnerů podílejících se na obsahu nemusí být služba Eurosport Player podporována na zařízení, u něhož byla odstraněna omezení zahrnutá do operačního systému nebo na nich byl proveden zásah (známý jako ‘jail-breaking’).
Odpovídáte za všechny poplatky za přístup k internetu. Mějte na paměti, že při přenášení audiovizuálního obsahu se může spotřebovávat velké množství dat. Prověřte prosím u svého poskytovatele internetu informace ohledně případných poplatků za využívání internetových dat. To, za jak dlouho bude možné začít sledovat Obsah Eurosportu, se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, včetně vaší polohy, aktuálně dostupné šířky pásma, vámi zvoleného obsahu a konfigurace vašeho Zařízení Eurosport Player.
Možná budete chtít prověřit, zda vaše Zařízení Eurosport Player a/nebo prohlížeče jsou kompatibilní se službou Eurosport Player, dříve než si zvolíte jakékoli předplatné služby Eurosport Player. Podrobnosti o kompatibilitě najdete v sekci FAQ na stránce https://help.eurosport.com/hc/cs.
Doporučujeme vám, abyste v případě, že získáváte přístup ke službě Eurosport Player prostřednictvím obchodu s aplikacemi třetí strany, souhlasili s jakýmikoli aktualizacemi aplikace, jakmile a když budou k dispozici. To si možná také vyžádá aktualizaci operačního systému vašeho zařízení.
7. Software služby Eurosport Player. Software pro službu Eurosport Player je vyvinutý firmou nebo pro firmu Dplay a je vytvořený tak, aby umožnil sledování Obsahu Eurosportu prostřednictvím Zařízení Eurosport Player. Software pro službu Eurosport Player se může lišit podle zařízení a média, a funkce a vlastnosti se mohou také lišit podle přístroje a podle jednotlivých zemí. Berete na vědomí, že používání služby si může vyžádat software třetí strany, který podléhá licenci třetí strany.
Zabezpečení.
Váš účet ve službě Eurosport Player je vaším osobním účtem („Majitel účtu“) a jako Majitel účtu jste jedinou osobou, která má k němu přístup a kontrolu nad ním. Pro zachování kontroly nad účtem a pro zabránění tomu, aby se kdokoli na účet dostal (což by se týkalo i informací o historii prohlížení u účtu a jakéhokoli Způsobu platby), by si měl Majitel účtu udržet kontrolu nad Zařízeními Eurosport Player, která se používají pro přístup ke službě, a neprozrazovat nikomu heslo ani detaily jakéhokoli Způsobu platby spojené s účtem. Odpovídáte za aktualizaci a zachovávání správnosti informací, které nám poskytujete ohledně vašeho účtu. Můžeme vám účet zrušit nebo pozastavit použití účtu, abychom tak ochránili vás, Dplay nebo naše partnery před krádeží identity nebo jinou podvodnou činností.
Různé.
1. Rozhodné právo a soudní příslušnost. Tyto Podmínky používání se řídí a vykládají v souladu s právem Anglie a Walesu. Tyto podmínky neomezují jakákoli práva ochrany spotřebitelů, která vám přísluší podle závazných právních předpisů vaší domovské země. Pokud však nežijete v Anglii nebo Walesu, budete se moci obrátit na soudy ve vaší domovské zemi podle příslušných zákonů vaší domovské země. Dále prosím vezměte na vědomí, že spory lze předložit k rozhodnutí online platformě Evropské komise pro řešení sporů online na stránce https://ec.europa.eu/consumers/odr.
2. Odpovědnost. Tím, že se zaregistrujete k těmto Podmínkám používání a budete užívat jakoukoli součást služby Eurosport Player a obsahu, souhlasíte s tím, že odpovídáte za svá jednání a opomenutí. Služba může zobrazovat odkazy na webové stránky třetích stran, inzeráty a nabídky, které nám nepatří, a nemáme nad nimi kontrolu – za tyto stránky, inzeráty nebo nabídky neodpovídáme. V nejširším rozsahu, v jakém to povoluje zákon, my a naše přidružené společnosti vylučujeme odpovědnost a veškeré právní závazky vyplývající z:
a. jakéhokoli užití služby Eurosport Player, které jsme nepovolili;
b. ukončení, pozastavení nebo omezení služby Eurosport Player nebo obsahu nebo jakékoli části služby Eurosport Player v souladu s těmito Podmínkami používání;
c. jakékoli poruchy nebo přerušení služby v důsledku nepředvídatelných okolností, které nám zabrání splnit své závazky vůči vám;
d. jakéhokoli zpoždění, selhání, úkonu nebo nesplnění ohledně poskytování služby Eurosport Player a obsahu;
e. chyb, virů nebo bugů vyskytujících se nebo vzniklých v rámci vašeho používání služby Eurosport Player;
f. neslučitelnosti služby Eurosport Player nebo obsahu s jakýmkoli jiným softwarem nebo hardwarem (včetně jakýchkoli Zařízení Eurosport Player); a
g. jakéhokoli jednání nebo pochybení jakéhokoli dodavatele z třetí strany, výrobce zařízení nebo poskytovatele operačního systému, které společnost Dplay nemůže rozumně ovlivnit.
V rozsahu, který umožňuje příslušný zákon, nevracíme peníze nebo kredity za jakákoli přerušení jakéhokoli obsahu poskytovaného obchodním partnerem jako součásti jakéhokoli Balíčku vstupů Eurosport (pokud je Balíček vstupů Eurosport ve vaší domovské zemi dostupný, další podrobnosti o takovém vstupu jsou k dispozici na naší webové stránce na stránce https://www.eurosportplayer.com/subscribe). Ohledně dalších podrobností se laskavě obraťte na příslušného obchodního partnera.
Není nám dovoleno vyloučit se z odpovědnosti za určité věci. Toto ujednání nemá vliv na jakoukoli takovou odpovědnost vůči vám. Pokud požadujete nějakou radu ohledně vašich zákonných práv, můžete se obrátit na vaši vnitrostátní organizaci pro ochranu spotřebitelů.
3. Naše práva na zrušení. Můžeme kdykoli zrušit vaši smlouvu s námi (nebo jakoukoli její část).
Pokud zrušíme vaši smlouvu s námi (nebo některou její část) poté, co jste zaplatili za používání služby, oznámíme vám to v takovém předstihu, jak to bude rozumně proveditelné a vy podle našeho uvážení buď: (i) budete mít přístup k takové části služby, k níž se platba vztahuje, během zbývající doby používání; nebo (ii) vám bude stanovena náhrada za jakoukoli dobu používání, která bude zbývat po datu ukončení.
V každém případě můžeme ihned pozastavit nebo omezit vaše používání celé služby nebo kterékoli její části a/nebo obsahu bez vrácení peněz nebo náhrady, pokud:
a. neuhradíte platbu, kterou nám dlužíte, nebo se váš Způsob platby nezdaří;
b. porušíte tyto Podmínky používání, i když u nezávažných porušení vám nejdříve dáme možnost dát věci do pořádku, což budete muset učinit do 7 dnů;
c. máme podezření, nebo máme za to, že jste se dopustili nebo se můžete dopustit podvodné činnosti vůči nám nebo kterékoli další osobě nebo organizaci prostřednictvím vašeho nebo jejich používání služby nebo Obsahu Eurosportu, například jste zkopírovali naše přenosy na jinou webovou stránku;
d. jste se vůči našim zaměstnancům nebo zástupcům zachovali způsobem, který oprávněně pokládáme za nevhodný nebo nepřijatelný a dostatečně závažný, aby to ospravedlnilo omezení nebo ukončení vašeho používání naší služby;
e. zakoupíte Vstup Eurosport přes virtuální proxy síť;
f. užíváte službu Eurosport Player způsobem, který může negativně ovlivnit pověst a/nebo obchod společnosti Dplay, našich přidružených firem, našich obchodních partnerů, jakýchkoli Zpracovatelů plateb a/nebo jakékoli třetí strany, která naším jménem provozuje služby týkající se Eurosport Player; nebo
g. je to rozumně nevyhnutelné z technických nebo operačních důvodů, které nemůžeme rozumně ovlivnit.
4. Nevyžádané materiály. Společnost Dplay nepřijímá nevyžádané materiály nebo podněty pro Obsah Eurosportu a neodpovídá za podobnost jakéhokoli svého obsahu nebo programování v jakémkoli médiu s materiály, které byly zaslány jí nebo jejím přidruženým firmám.
5. Zákaznická podpora. Pokud hledáte další informace o naší službě a jejích vlastnostech, nebo pokud potřebujete pomoci s vaším účtem, obraťte se prosím na náš tým Zákaznické podpory. Podrobnosti, jak se s nimi spojit, naleznete v sekci FAQ na stránce https://help.eurosport.com/hc/cs/requests/new. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami používání a informacemi od našeho týmu Zákaznické podpory mají přednost tyto Podmínky používání.
6. Přetrvání. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Podmínek používání pokládáno za neplatné, nezákonné, nebo nevymahatelné, platnost, zákonnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.
7. Zřeknutí se. V rozsahu, v jakém neuplatníme nebo se rozhodneme neuplatnit jakýkoli náš oprávněný nárok vůči vám, neznamená to zřeknutí se takového nároku, pokud vám písemně nesdělíme něco jiného.
8. Převod práv. Smlouva mezi námi a vámi je sjednána pro vaši osobní potřebu a žádná třetí strana není oprávněna z ní profitovat. Souhlasíte s tím, že můžeme převést naše práva a povinnosti podle těchto Podmínek používání na jakoukoli společnost, firmu nebo osobu za předpokladu, že v důsledku takového převodu se služba neomezí. Vy svá práva nebo povinnosti podle těchto Podmínek používání převést na někoho dalšího nesmíte.
9. Změny Podmínek používání. Dplay může tyto Podmínky používání občas měnit. Budeme se snažit upozornit vás nejméně 30 dnů předtím, než tyto nové Podmínky používání vstoupí v platnost, pokud nebude nutné zavést změny rychle kvůli zabezpečení, zákonům nebo předpisům, přičemž v takovém případě vám změny oznámíme co nejdříve. Pokud používáte službu Eurosport Player po jakékoli změně těchto Podmínek používání, budeme to pokládat za váš souhlas s upravenými Podmínkami používání. Nejnovější aktualizace Podmínek používání bude vždy k dispozici prostřednictvím webových stránek služby Eurosport Player, a když vám oznámíme, že Podmínky používání se mění, doporučujeme vám vytisknout si nejnovější verzi pro vaši evidenci. Pokud vás změna v podstatné míře znevýhodňuje, dáme vám také příležitost zrušit vaše předplatné předtím, než změny začnou platit.
10. Elektronická komunikace. Pokud vás potřebujeme kontaktovat (včetně předání ‘oznámení’, jak je popsáno v těchto Podmínkách používání), učiníme tak elektronicky, například prostřednictvím e-mailu nebo ‘push’ oznámení na váš přístroj. Oznámení budou považována za doručená v den, kdy byla odeslána. Oznámení vám budeme posílat s použitím kontaktních údajů, které jste nám poskytli, proto se přesvědčte, že jste nám poskytli správné kontaktní údaje a případné změny nám ihned nahlaste.
Poslední aktualizace: červen 2019